Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy

„Świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzywcza”

Utworzono dnia 24.07.2018

   GMINNYOŚRODEK                                                                                                                                                                                     Krzywcza, 24 lipca 2018 r.

POMOCY SPOŁECZNEJ

  37-755 KRZYWCZA 40                                                                                                     

GOPS. 2260.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Krzywcza, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

zaprasza do składania ofert „Świadczenie  w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzywcza”

 

I. Zamawiający:

Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza,

NIP 795-23-06-307 w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy reprezentowany przez: kierownika – mgr Annę Żak, z siedzibą 37-755 Krzywcza 40, powiat przemyski, woj. Podkarpackie, tel. 16671-13-90

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzywcza.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 4 części:

CZĘŚĆ 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych dla 2 bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących  w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie 2 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi liczby osób do nie więcej niż 50%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w terminie 7 dni.

Miejsce świadczenia usług: województwo podkarpackie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

CZĘŚĆ 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych dla 1 bezdomnej kobiety wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących  w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi liczby osób do nie więcej niż 50%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w terminie 7 dni.

Miejsce świadczenia usług: województwo podkarpackie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

CZĘŚĆ 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego  w noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi- liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy.  Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo podkarpackie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

CZĘŚĆ 4

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia muszą być zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie – 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo podkarpackie

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

III. Okres realizacji

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. przy czym:

Schronisko - cały rok

Noclegownia – cały rok

Ogrzewalnia od dnia podpisania umowy od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

IV. Wymagania wobec wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę  Podkarpackiego,

3) posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

4) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

5) spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. IV przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny – dot. części od 1 do 4:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego- zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny oferty – dot. części od 1 do 4:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – dot. części od 1 do 4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, w zakresie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 37-755 Krzywcza 40 do dnia 08 sierpnia 2018 r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka). Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, wyłącznie na formularzu pn. „OFERTA” będącym załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

IX. Postanowienia końcowe:

Dodatkowe informacje na temat ofert można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy, 37-755 Krzywcza 40, tel.  16671-13-90.

 

                                                                                                            KIEROWNIK

                                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy

                                                                                                                   (-)

                                                                                                             mgr Anna Żak

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1

Utworzono dnia 24.07.2018, 09:01

ZAŁĄCZNIK NR 2

Utworzono dnia 24.07.2018, 09:01

ZAŁĄCZNIK NR 3

Utworzono dnia 24.07.2018, 08:59

ZAŁĄCZNIK NR 4

Utworzono dnia 24.07.2018, 09:01

ZAŁĄCZNIK NR 5

Utworzono dnia 24.07.2018, 09:02

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 71

W poprzednim tygodniu: 104

W tym miesiącu: 181

W poprzednim miesiącu: 309

Wszystkich: 3586

Karta Dużej Rodziny

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu