Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy

Nabór na wolne stanowiska pracy

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

Nr 1/2016 z dnia 25.04.2016 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn.zm.)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy

ogłasza nabór

na stanowisko głównego księgowego

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
tel. 16671 13 90

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu. Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 

 1. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:

3a. jest obywatelem polskim,

3b. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

3c. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego tj. spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

3d. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie;

3e. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

4a. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;

4b. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;

4c. znajomość zasad funkcjonowania zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia wychowawczego oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych;

4d. biegła obsługa pakietu Ms Office;

4e. znajomość programów komputerowych Płace i kadry oraz Płatnik;

4f. kreatywność;

4g. komunikatywność;

4h. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

5a. organizacja i prowadzenie rachunkowości jednostki;

5b. wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi - sporządzanie przelewów bankowych;

5c. opracowywanie bilansów i zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego oraz dokonywanie ich analiz;

5d. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, a także finansową realizacją projektów unijnych realizowanych przez GOPS;

5e. przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania;

5f. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;

5g. prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków oraz majątku niskocennego, naliczanie amortyzacji;

5h. rozliczanie składek ZUS, FP, podatku dochodowego, obsługa programu "Płatnik";

5i. sprawowanie kontroli wewnętrznej w GOPS w zakresie finansowo-księgowym, w tym prawidłowości, rzetelności i legalności wykorzystywania środków finansowych;

5j. dekretacja i księgowanie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

5k. sporządzanie sprawozdań do GUS;

5l. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości;

5ł. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości;

5m. stała współpraca ze Skarbnikiem Gminy;

5n. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika GOPS, nie ujętych
w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfikacji pracy na zajmowanym stanowisku.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

Stanowisko w biurze usytuowanym w budynku Urzędu gminy w Krzywczy na parterze.
Praca w wymiarze 4 godzin dziennie, w tym przy komputerze od poniedziałku do piątku.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  W miesiącu marcu 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 2. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 3. Wymagane dokumenty:

9a. list motywacyjny;

9b. życiorys (CV);

9c. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

9d. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;

9e. kserokopie świadectw pracy;

9f. oświadczenie o posiadaniu obywatelska polskiego;

9g. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9h. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

9i. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

9j. opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada);

9k. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

10a. Wymagane dokumenty aplikacyjne - oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie: do 6 maja 2016 r. do godz. 14.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krzywczy".

10b. Decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10c. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.

10d. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

Etap I - spełnienie warunków formalnych;

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzywczy, tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy oraz Urzędu Gminy w Krzywczy.

 

                                                                Kierownik GOPS

                                                                Anna Żak

 

                                                                                             

 

AKTUALNOŚCI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny obchodzą

Karta Dużej Rodziny

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu