Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca  przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO,  przedstawia się następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywanych obowiązków ustawowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy , Krzywcza 40, 27-755 Krzywcza 
  2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Dariusz Surówka, tel 606 977 407 adres email: gopskrzywcza@wp.pl
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych administratora w zakresie pomocy społecznej, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień i umów, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności z: ustawy o pomocy społecznej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Karcie Dużej Rodziny, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, postępowaniu w sprawach nieletnich, dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniach rodzinnych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”oraz innych przepisów w zakresie realizacji zadań statutowych administratora.
  1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

      a) niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi  (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

d) Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach u Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.   W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej,  Pani/ Pana dane mogą być  przekazane :

a) Organom władzy publicznej oraz podmiotom, urzędom lub instytucjom wykonującym zadania publiczne  lub działające  na zlecenie  organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów  obowiązującego prawa.

b) innym podmiotom które na podstawie  stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których  administratorem  jest GOPS w Krzywczy .

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W  przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
  2. Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępniania swoich danych osobowych, a także do danych osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci, ich sprostowania, ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt 3, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
  4. Przy wykonywaniu ww. ustawowych zadań Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
  5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych .
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub warunkiem koniecznym zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy.

      

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny obchodzą

Karta Dużej Rodziny

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu